Polityka prywatności

Informacje ogólne

Zapewniamy, iż realizowane przez Nas procesy przetwarzania danych osobowych odbywają się na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest BLG AutoTerminal Gdańsk Spółka z o.o. i podległych filiach, z siedzibą w Gdańsku 82-542, ul. Przemysłowa 20, NIP 5860210047, REGON 190279641, KRS 0000113483,  /zwanym dalej BLG/

 

Dane kontaktowe

Kontakt odbywa się  drogą listowną pod adresem BLG  z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Przemysłowa 20, oraz, mailowo pod adresem:
biuro@blg.com.pl

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

 

W celu prawidłowej realizacji swoich  funkcji biznesowych, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuje

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem

art. 6 ust. 1 lit. b (dot. klientów); art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta/kontrahenta)
Przez czas określony umową, uzgodniony przez strony lub niezbędny do wykonania przez administratora zobowiązań wymagających przetwarzania danych

Nawiązanie kontaktu pracownikami/współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji

Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO
Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji

Nawiązanie kontaktu z pracownikami/współpracownikami klientów w związku z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji

Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Przetwarzanie danych klientów lub kontrahentów w związku
z ustaleniem, dochodzeniem
i obroną roszczeń

Prowadzenie działań marketingowych (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne. Do czasu wniesienia sprzeciwu.

Prowadzenie działań marketingowych promujących produkty i usługi

Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego)

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO; art. 9 ust. 2 lit. b RODO
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez 50 lat /lub 10 lat./ 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika jest stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do tych spośród wyżej wymienionych pracowników, co do których pracodawca złoży raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, okres przechowywania dokumentacji oraz akt ulega skróceniu do 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym niniejszy raport został złożony. . Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy, administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. Umowy cywilnoprawne będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń

Rozpowszechnianie wizerunku pracownika/współpracownika na podstawie zgody

Prowadzenie rekrutacji

art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
(dot. kandydatów na pracowników); art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO (dot. kandydatów na współpracowników) Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne

 

Monitoring na terenie siedziby administratora danych w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji

art. 6 ust. 1 lit. f RODO   
Nagrania obrazu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu – wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania

Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie siedzib BLG  jest naszym uzasadnionym celem, a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art. 222 Kodeksu Pracy)

 

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością BLG będziemy ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

  • pracownikom BLG AutoTerminal Gdańsk Spółka z o.o., zakresie realizacji zawartych umów,
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom wspierającym Nas w prowadzonej działalności na Nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, bhp oraz podmiotom audytującym.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania

 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez BLG AutoTerminal Gdańsk Spółka z o.o.,, przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • usunięcia swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda

(art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą

prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.

 

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez BLG Auto Terminal Gdańsk Spółka z o.o.,, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.      Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

 

Czy musisz podawać BLG swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji zawartej umowy na świadczenie usług BLG.  Oznacza to, że jeśli chcecie Państwo skorzystać z oferowanych przez Nas usług (m.in. transport, spedycja, itp.), lub też zostać naszym kontrahentem / pracownikiem / współpracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”).  Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG / https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4468023/ zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne.