Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Jak możemy ci pomóc?

T: +48 58 343 62 07 E: biuro@blg.com.pl

Polityka prywatności

informacje ogólne

Zapewniamy, iż realizowane przez Nas procesy przetwarzania danych osobowych odbywają się na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest BLG AutoTerminal Gdańsk Spółka z o.o. i podległych filiach, z siedzibą w Gdańsku 82-542, ul. Przemysłowa 20, NIP 5860210047, REGON 190279641, KRS 0000113483, /zwanym dalej BLG/

Dane kontaktowe

Kontakt odbywa się drogą listowną pod adresem BLG z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Przemysłowa 20, oraz, mailowo pod adresem:
biuro@blg.com.pl

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

W celu prawidłowej realizacji swoich funkcji biznesowych, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuje
Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem art. 6 ust. 1 lit. b (dot. klientów); art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta/kontrahenta) Przez czas określony umową, uzgodniony przez strony lub niezbędny do wykonania przez administratora zobowiązań wymagających przetwarzania danych Nawiązanie kontaktu pracownikami/współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji
Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji Nawiązanie kontaktu z pracownikami/współpracownikami klientów w związku z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji
Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Przetwarzanie danych klientów lub kontrahentów w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń
Prowadzenie działań marketingowych (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) art. 6 ust. 1 lit. f RODO W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne. Do czasu wniesienia sprzeciwu. Prowadzenie działań marketingowych promujących produkty i usługi
Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego)  

odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością BLG będziemy ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

  • pracownikom BLG AutoTerminal Gdańsk Spółka z o.o., zakresie realizacji zawartych umów,
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom wspierającym Nas w prowadzonej działalności na Nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, bhp oraz podmiotom audytującym.